PRIMARIA COMUNEI GURASADA

Judetul Hunedoara

AJUTOR SOCIAL (VMG)


Condiţiile şi actele necesare pentru obţinerea

venitului minim garantat (ajutor social)

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social (în original şi copie)

 

I. Acte doveditoare pentru componenţa familiei:

 

a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;

b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;

c) certificatele de naştere ale copiilor;
d) livretul de familie;
e) certificatul de căsătorie;
f) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit
legii;
g) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
h) adeverinţa de la instituţia de învăţământ pentru copiii cu vârsta de pana la 18 ani care urmează o formă de învăţământ, cursuri de  zi, pana la finalizarea acestora, fără depăşi 26 ani.

i) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
j) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

Actele prevăzute la lit. c), e) şi f) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie;|[(4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. (text original în vigoare până la 11 octombrie 2013) ]|
|[(4) Potrivit prevederilor art. 7 din
lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 778/2013, în vigoare de la 11 octombrie 2013 până la 11 august 2017) ]|

 

II. Acte doveditoare privind situaţia locativă:

 

a) contractul de închiriere a locuinţei – original si copie;

b) actul de proprietate (contract de vânzare – cumpărare , contractul de schimb de locuinţa,contractul de donaţie , certificatul de moştenitor,contract de comodat etc. ) – original şi copie;

 

 

III. Acte doveditoare privind veniturile (acte in original):

 

a) persoanele care sunt, după caz, salariaţi ,pensionari, şomeri, vor prezenta, după caz, adeverinţă eliberata de angajator (din care sa rezulte salariul), talon de pensie respectiv de şomaj sau talon indemnizaţie de handicap în original ;

b) certificat de handicap – original şi copie ;

c) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare dar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pt. a se pensiona , adeverinţa eliberata de ANAF Hunedoara;

g) adeverinţa privind ajutorul acordat soţilor militarilor in termen;

h) acte doveditoare privind următoarele surse de venit : convenţii civile de întreţinere , creanţe legale, chirii, arenda , produse in natura, indemnizaţii de orice fel în original;

 

Categoriile de venituri care nu sunt luate în calcul pentru stabilirea venitului net pentru fiecare membru al familiei sunt:


-aloca
ția pentru susținerea familiei
-aloca
ția de stat pentru copii
-bugetul personal complementar prevăzut de legea nr.448/2006
-ajutoarele de stat acordate în baza Ordonan
ței Guvernului nr. 14/2010
-bursele
școlare
-stimulentul educa
țional oferit
-sprijinul financiar prevăzut de H.G. 1488/2004
-sumele acordate în baza Programului na
țional de protecție socială Guvernului „Bursa profesională”
-veniturile ob
ținute din activități cu caracter ocazional

 

IV. Pt. persoanele apte de muncă, fără un loc de muncă (acte in original)

 

a) adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pt. Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, inclusiv pt. persoanele care au împlinit 16 ani si care nu urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ prevăzute de lege, din care sa reiese ca sunt in evidentele acestei instituţii in căutarea unui loc de munca si ca nu au refuzat vreunul, precum si participarea ,in cazul ofertării, la cursuri de formare profesionala, în original.

 

Sunt scutite de a aduce aceasta adeverinţă:

- cei care au împlinit vârsta legala de pensionare;

- elevii si studenţii la zi ( pana la vârsta de maxim 26 de ani );

- persoanele inapte de munca (incapacitate de munca se dovedeşte cu certificat medical eliberat de medicul de specialitate – daca incapacitatea de munca durează o perioada de maxim 6 luni sau certificat eliberat de comisia de expertiza a capacitaţii de munca (daca incapacitatea de munca durează mai mult de 6 luni);

 

Atenţie! Beneficiarii de ajutor social sunt obligaţi sa presteze lunar un număr de ore, acţiuni sau lucrări de interes local. Sunt scutite de aceasta obligaţie persoanele care:

 · urmează o forma de învăţământ cursuri de zi , prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau , după caz, 26 de ani ;

 · au in îngrijire potrivit legii, unul sau mai mulţi copii in vârstă de până la 7 ani ;

 · persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită prin acte medicale;

 · persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare;

 · persoanele care îngrijesc de o persoană cu handicap accentuat sau grav;

 

La acestea se ataşează:

Cerere-declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socialăclick aici

Daca ajutorul social este acordat şi se aduc modificări faţă de momentul acordării se va utiliza:

Cerere-declaraţie pe proprie răspundere pentru modificare a cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială - click aici

 

 » Beneficiari drepturi asistenta sociala - ajutor social VMG -
» Lista bunuri ce duc la neacordare drepturi de asistenta sociala VMG -
» Declaratie date cu caracter personal -